Veri Analizi

Özellikle son zamanlarda bilimsel araştırmalarda veri analizi ve raporlama işlemlerinde çok büyük hatalar yapıldığı görülmektedir. Bilimsel yayınların yöntem ve istatistik analiz bölümlerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmalarda, mevcut yayınlanmış çalışmaların çoğunun istatistik bölümünde kullanılan analiz ve raporlama işlemlerinin hatalı olduğu vurgulanmaktadır. Bunun temel nedeni birçok kişinin videolar üzerinden analiz öğrenip, bunu ezbere her çalışmada gerçekleştirmesidir. İstatistiksel olarak yapılan hatalardan bazıları şunlardır:

 • Araştırmanın amacına ve hipotezlerini uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılmaması.
 • Kullanılan istatistiksel yöntem için gerekli varsayımların test edilmemesi.
 • Varsayımlar test edilmesine rağmen yanlış analizlerin kullanılması.
 • Analizlerin uygun formatta raporlanmaması ve gerekli istatistiksel değerlere yer verilmemesi.
 • Eldeki veri seti ile üst düzey istatistiksel yöntemler kullanılabilecekken, temel istatistikler kullanılarak araştırmada hata miktarının artırılması ve yöntemsel kalitenin düşürülmesi.

Bu ve bunlar gibi birçok hata bilimsel araştırmalarda mevcuttur. Bu hataların yapılmasının nedenleri ise araştırmacıların yöntem ve istatistik bilgisinin bulunmaması ve analizleri yapan kişilerin alanda uzman olmamasıdır. Bu nedenle ülkemizde yapılan bilimsel araştırmaların çok çok büyük bir kısmı SSCI, SCI, AHCI gibi indekslerde taranan uluslararası nitelikli dergiler tarafından reddedilmektedir.

Bu web site ile bu konuda araştırmacılara, öğrencilere nitelikli uzman desteği sunulmaktadır. Bizler sadece bilimsel araştırmalarda veri analizi yapan, raporlayan kişiler değil aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapan kişileriz. Üzerinde çalıştığımız araştırmaların hem yöntem bölümünü geliştirmek hem de çalışmaya uygun analizler yapmaktayız. Aynı zamanda bu analizlerin ne anlama geldiğini araştırmacılara, öğrencilere de anlatarak, araştırmalarının yöntem ve analiz bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

Nicel araştırmalar için araştırmanın amacına göre SPSS, R, AMOS, LISREL, MPLUS, CMA, SmartPLS, G*Power gibi birçok program ile veri analizi gerçekleştirmekteyiz. Bu progralar ve veri analiz yöntemleri ile web sitemizde birçok bilgi yayınlanmaktadır ve yayınlanmaya devam edecektir.

Araştırmalarda Sıklıkla Kullanılan Analizler

 • Tanımlayıcı istatistikler (Frekans, yüzde, ortalama, tablolar, grafikler…)
 • T testi
 • Varyans Analizleri (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA …)
 • Korelasyon Analizi
 • Doğrusal Regresyon Analizleri (Basit, Çoklu, Hiyerarşik Regresyon …)
 • Doğrusal Olmayan Regresyon Analizleri
 • Güvenirlik Analizleri
 • Geçerlik Analizleri (Yapı geçerliği, Kriter geçerliği, Yakınsak geçerlik, Ayırt edici geçerlik …)
 • Faktör Analizi (Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi)
 • Non-parametrik istatistikler (Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Friedman Testi, Ki Kare Analizi …)
 • Yapısal Eşitlik Modellemesi (Doğrulayıcı faktör analizi, Yapısal regresyon modeli, Aracılık etkisi, Düzenleyicilik etkisi, Path analizi)
 • Ölçek geliştirme çalışmaları
 • Ölçek uyarlama çalışmaları
 • Meta analiz çalışmaları

Çalışmanız öncelikle titiz bir şekilde incelenerek, en uygun yöntem ve analizler belirlenir. Belirlenen bu yöntem araştırmacıya da aktarılarak birlikte kararlaştırılır.

Araştırmanın kapsamına göre belirlenen süre içerisinde araştırma tamamlanır. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra, öğrenci isterse elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların nasıl yorumlanacağı konusunda bilgilendirilir. Bu konularda destek isteyen araştırmacılar, öğrenciler, İletişim Bölümü üzerinden bizimle iletişime geçebilir.