Yüksek Lisans Doktora Tez Analizi

admin tarafından tarihinde yayınlandı

Yüksek lisans doktora tez analizi titizlikle yürütülmesi gereken çalışmalardır. Sizin bilim uzmanlığı ya da doktor unvanı alacağınız çalışmalardır. Dolayısıyla her yönüyle mükemmel olması gerekmektedir. Çalışma konunuzu literatür bilgisi, yöntem, bulgular ve tartışma itibariyle titizlikle yazmanız gerekmektedir.

Bilimsel araştırmaların, yüksek lisans ve doktora tezlerinin en önemli aşamalarından biri yöntem ve bulgular bölümüdür.

Yöntem Bölümünde Olması Gerekenler

Yöntem bölümünde çalışma grubunuz, araştırma deseniniz, kullandığınız araçlar, uyguladığınız prosedürler ve yapılacak analizler hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Yöntem bölümü araştırmanın en önemli bölümlerinin başında yer alır çünkü araştırmada neyi nasıl yapacağınızı bu bölümde detaylı açıklamanız gerekmektedir. Bu yazımız daha çok nicel araştırmalar için hazırlanmıştır ve nicel bir araştırmanın yöntem bölümde yer alan alt başlıklar şu şekilde olabilir.

Evren ve Örneklem

Bilimsel araştırmalarda evren ve örneklem uygun şekilde belirtilmelidir. Özellikle evreni yansıtacak bir örneklem seçimi en önemli aşamalardadır. Bu noktada Örneklem Büyüklüğü Hesaplama konusu ve Örnekleme Yöntemleri iyi bilinmesi gerekmektedir. Araştırma henüz öneri aşamasındayken örnekleme yöntemi ve örneklem büyüklüğünün belirlenmiş olması gerekmektedir. Bazım araştırmalarda evren net olarak bilindiği için örneklem kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir. Bazı araştırmalarda ise evren büyüklüğü bilinemediği için araştırmadaki değişken sayılarına göre örneklem büyüklüğü hesaplanabilmektedir. Örneğin G*Power yazılımı bu amaçla kullandığımız temel yazılımlardandır.

Veri Toplama Araçları

Nicel araştırmalarda veri toplama araçları önemli bir yere sahiptir. Araştırma konunuz ve amacınıza uygun, geçerliği ve güvenirliği ispatlanmış ölçme araçlarının kullanılması gerekmektedir. Tezin yöntem bölümünde bu veri toplama araçları hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Bu bölümde ölçeklerin madde sayısı, faktör sayısı, ölçme düzeyi, geçerlik güvenirlik bilgileri gibi detaylı bir tanıtım yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda kendi verilerin üzerindeki güvenirlik değerleri de bu bölümde yer alabilir.

İşlem/Prosedür

Bu bölümde araştırma sürecinin nasıl başladığının ve devam ettiğinin açıklanması gerekmektedir. Veri toplama araçları için aldığınız izinler, etik kurul izinleri, verileri ne zaman ne şekilde topladığınız ve bu sürecin nasıl yürütüldüğü bu bölümde açıklanmalıdır.

Verilerin Analizi

Bu bölümde analiz sürecini nasıl yürüteceğinizi ve bu amaçla kullanmayı planladığınız istatistik programlarını açıklamanız gerekiyor. Bu kapsamda araştırma değişkenleriniz ve hipotezleriniz açıklanarak, bu amaçla hangi analizi niçin kullandığınızı açıklamanız gerekmektedir. Aynı zamanda analizler hakkında da kısa bir alanyazın bilgisi bu bölümde yer alabilir. Bu bölümün veri analizini yapacak kişi tarafından yazılması en uygun olandır.

Bulgular Bölümünde Olması Gerekenler

Ön Analizler

Ön analizleri, araştırmanın hipotez testlerine geçmeden önce, yapılması gereken analizleri ifade eder. Bu bölümde değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları yer verileceği gibi aynı zamanda kullanılacak analizin varsayımları da bu bölümde incelenebilir. Örneğin araştırmanızda Yapısal Eşitlik Modeli kullanacaksanız, bu bölümde Yapısal Eşitlik Modeli Varsayımları incelenmeli ve uygun şekilde raporlanmalıdır.

Ülkemizde yapılan tezlerde bu bölüm çok nadir olarak yer alır. Çünkü çoğu araştırma temel düzey istatistik ile yapıldığı için, araştırmanın hipotezini zaten korelasyonlar oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölüm özellikle ileri istatistik çalışmalarında daha ön plana çıkmaktadır.

Çalışma Grubunun Tanımlayıcı Özellikleri

Araştırma grubunuza ait yüzdeler, dağılımlar bu bölümde yer verilebilir. Bu bölüm genellikle araştırmada yer alan ölçekler dışında kalan maddelerin tanımlayıcı istatistiklerini içerir.

Hipotez Testleri

Özellikle nicel araştırmalarda hipotezler ya da araştırma soruları çok önemli bir yere sahiptir. Analizlerin hipotezlere uygun olarak seçilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. Araştırmanın temel sorularının cevabı bu bölümde yer aldığı için sürecin dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. Veri seti dikkatle incelenerek uygun analizlerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sonuçlara hata karışacaktır. Bilimsel araştırmalarda Tip 1 ve Tip 2 hata bulunmaktadır. Yani araştırmada ulaşmamanız gereken bir sonuca ulaşmış ya da ulaşmanız gereken bir sonuca ulaşamamış olabilirsiniz. Bu durumun nedeni veri setinizin uygun şekilde incelenmemesi, ve analizlerin titizlikle yürütülmemesi olabilir.

Çalışma Şeklimiz

Yüksek lisans doktora tez analizi çalışmalarımız için bizim önerimiz araştırmanın planlanma aşamasından itibaren birlikte çalışmak şeklindedir. Yani araştırmanın yöntemini ve planlamasını birlikte yaparak sağlam bir başlangıç yapmak tercihimizdir. Yöntemsel açıdan sağlam temellere dayandıktan sonra veriler toplanacak ve analiz aşamasında geçilecektir. Bu aşamada araştırmaya en uygun analizi gerçekleştirerek, uygun formatta raporlaması yapılmaktadır. Genellikle araştırmalarda kullanılan analizler hakkında bilgi almak için Veri Analizi yazımızı ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan araştırmacılar Danışmanlık yazımızı okuyabilir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir